Introductie-avond Natuurgidsencursus

Het hoofdthema van de opleiding is "méér natuur en een beter milieu". Vooral in het steeds meer verstedelijkte Noord-Holland is dit belangrijk. Een natuurgids is een kaderlid die dit tracht te bereiken door diverse activiteiten over natuur, milieu of landschap te organiseren en uit te voeren.

Het Natuur Instituut kent géén inschrijfgeld, géén lidmaatschap of andere verplichtingen. Er is dan ook geen lidmaatschapsgeld verschuldigd tijdens de cursus.

Tenminste de volgende onderwerpen worden behandeld:

    Wordingsgeschiedenis aarde
    Anatomie plant-bloem-insect
    Flora en determineren
    Didactiek
    Waterbiotopen
    Fauna
    Flora en fauna onderzoek bij het Natuur Instituut
    Landschapsvorming
    Milieu en ecologie
    Planten en hun gebruik
    Biotopen zoals duinen, kwelders, veenweidegebied, moerassen
    Natuurbeheer, recreatie en natuurbescherming
    Sporenplanten
    Milieuwetgeving


Wat wordt er van de cursisten verwacht?

1      Een minimale aanwezigheid van 80%

2      Verwerven van kennis.
2.1         Basiskennis verwerven om tot begrip en tot een juiste eigen analyse te kunnen komen van de elementen en de samenhang binnen de ecologische processen.
2.2         Elk module  wordt afgesloten met een schriftelijke, mondelinge of praktische toets. De beoordeling van de toetsen moet tenminste een voldoende scoren.

3      Het eigen maken van vaardigheden.
3.1         Determinatietabellen gebruiken
3.2         Verband leggen tussen vorm, bouw, functie en levenswijze van flora en fauna
3.3         Leermiddelen (dia’s, overhead, video, beamer etc.) leren gebruiken
3.4         Leren omgaan met loep, (stereo)microscoop, meetinstrument etc.
3.5         Documentatie leren gebruiken, literatuuronderzoek doen
3.6         Plattegronden, topografische kaarten kunnen interpreteren en gebruiken
3.7         Didactische vaardigheden

     Spreekbeurten en presentaties.
4.1         De cursisten houden in tweetallen tenminste een spreekbeurt over een biologisch onderwerp
4.2         De beoordeling is tenminste een voldoende.

5     Het eindexamen.

5.1       in groepjes samenwerken aan een eindproject en deze presenteren (op locatie). Een aantal van de in de cursus behandelde onderwerpen  (geologische processen, flora, fauna, water, bossen, kringlopen, grondgebruik, milieu, maatschappelijke aspecten, etc.) dienen bij het eindproject aan bod te komen.

5.2       De beoordeling is tenminste een voldoende

Tijdsinvestering.

De cursisten moeten rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week.

Kosten.

Het Natuur Instituut kent géén lidmaatschapsgeld en géén inschrijvingsgeld. Door een subsidie van het landelijk Natuur Instituut blijven de kosten beperkt tot 495 euro, dat is all-in, dus inclusief alle cursusmaterialen zoals cd's, readers, gebruik van lesboeken en flora's.

Evenement Eigenschappen

Startdatum wo 16-09-2020 19:30
Max. deelnemers 32
Ingeschreven 24
Aantal plaatsen 8
Locatie Natuurcentum Heukelshof