Afspraak Rijk en provincies: bijna vier keer ter grootte van stad Utrecht aan extra bos

LEADFOTO 700x282

In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook komt er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht.

Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – vandaag met de Tweede Kamer deelde. Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen.

Ruimte voor 37.000 hectare meer bos

Rijk en provincies zien drie routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een netwerk voor het inrichten van natuurgebieden), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. Binnen het NNN zoeken provincies samen met terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer, LandschappenNL en particuliere grondeigenaren) ruimte voor zo’n 15.000 hectare extra bos. Buiten het NNN zoeken het Rijk en de provincies naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Ook zal bos dat sinds 2017 is – en nog wordt – gekapt om ruimte te bieden voor andere natuurtypen (zoals heide) gecompenseerd worden. Deze compensatie is goed voor 3.400 hectare aan bomen. Daarnaast zoekt de overheid naar nieuwe mogelijkheden om het aanleggen van bos en het planten van bomen te bevorderen, zoals: subsidies voor het planten van bomen, koolstofcertificaten en het planten van bomen bij bijzondere gelegenheden (bijv. een geboorte of een huwelijk).

De Bossenstrategie richt zich niet alleen op het vergroten van het bosareaal, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder laten worden.
 Bron:
Tekst en Foto: Omgevingsweb.nl